HACCP

Monitorujemy obiekty działające w systemie HACCP.

Monitoring prowadzony jest pod względem zagrożenia przed szkodnikami, a ewentualnie mogące wystąpić zagrożenia z ich strony eliminujemy. W ramach usługi prowadzimy pełną dokumentację z monitoringu obiektu oraz z wykonywanych na jego terenie zabiegów. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP ”.

Nasza firma, HACCAP-em zajmuje się od 2004 r. Nasze doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza nabyta na wielu certyfikowanych szkoleniach pozawala na wykonanie usług na najwyższym poziomie.

HACCP jest systemem, który identyfikuje, ocenia, kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. Główny cel to zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz eliminacja zagrożeń powodujących psucie się żywności. HACCP to kontrola poszczególnych etapów procesu produkcyjnego i reagowanie w trakcie jego trwania. Wszędzie tam, gdzie jest przetwarzana lub sprzedawana żywność, musi być wdrożony system HACCP!

Co oferujemy w ramach usługi HACCP:

 • monitorujemy obiekty pod kątem występowania gryzoni, a w razie, gdy stwierdzimy ich obecność na obiekcie, podejmujemy działania w celu ich wyeliminowania.
 • monitorujemy obiekty pod kątem występowania owadów biegających, a w razie, gdy stwierdzimy ich obecność na obiekcie, podejmujemy działania w celu ich wyeliminowania. Wskazujemy sposób, w jaki mogą one przedostawać się na obiekt.
 • monitorujemy obiekty pod kątem występowania owadów fruwających, a w razie, gdy stwierdzimy ich obecność na obiekcie, podejmujemy działania w celu ich wyeliminowania i zabezpieczenia przed ponownym ich pojawieniem się na obiekcie.
 • stworzenie znormalizowanego i ujednoliconego systemu dokumentacji w firmie.
 • szkolenia personelu pozwalające na optymalne wykorzystanie wiedzy z zakresu ochrony i jakości produkcji, sprzedaży oraz przechowywania produktów spożywczych.
 • działania prewencyjne dające personelowi świadomość utrzymania jakości przy produkcji, przetwarzaniu i przechowywaniu artykułów spożywczych

System HACCP opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:

 1. Analiza zagrożeń – należy rozpoznać możliwe zagrożenia i środki dla ich kontroli.
 2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontrolni (CCP) – tam muszą być zachowane szczególne środki   ostrożności.
 3. Określenie wartości docelowych i tolerancji dla wyznaczonych punktów CCP – muszą być one przestrzegane, aby CCP znajdowały się pod kontrolą.
 4. Określenie systemu monitorowania CCP – działania naprawcze, które podejmuje się w przypadku utraty kontroli nad CCP.
 5. Określenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże, iż CCP nie jest pod kontrolą.
 6. Określenie systemu weryfikacji w celu potwierdzenia, iż system HACCP funkcjonuje efektywnie.
 7. Określenie systemu prowadzenia dokumentacji zapisów odnośnie wszystkich procedur i zapisów stosownych do ww. zasad i ich zastosowania.

Zagrożeniem zdrowotnym dla wyrobu jest także obecność szkodników takich jak  gryzonie, owady itp., które mogą uszkodzić lub zanieczyścić produkt, albo być  przenosicielami patogennych mikroorganizmów – bakterii, wirusów i grzybów.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu HACCP:

Wdrożenie systemu HACCP niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży spożywczej, gastronomicznej lub przetwórstwa spożywczego. Do najbardziej namacalnych korzyści należą:

 • dostosowanie wymogów prawnych do prawa żywnościowego
 • wzrost zaufania klientów do firmy
 • powtarzalna, wysoka jakość produkcji
 • poprawa jakości produktów przy produkcji żywności
 • zmniejszeni kosztów produkcji żywności poprzez zmniejszenie ilości błędów
 • zmniejszenie ilości reklamacji poprzez ciągłą kontrolę jakości
 • poprawienie organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie.

Kto najczęściej korzysta z HACCP-u?

Zakłady garmażeryjne, hotele, motele, zajazdy, ośrodki sportowe, ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowe, ośrodki harcerskie, sklepy spożywcze, restauracje, bary, kawiarnie, hurtownie spożywcze, szkoły, Domy Pomocy Społecznej, firmy, które dostarczają towary do obiektów objętych systemem HACCP.

Kontrolujemy i zabezpieczamy obiekty pod kątem owadów według norm GMP, GHP oraz HACCP.

Obszar działalności naszej firmy to Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Opoczno, Bełchatów, Radomsko, Wolbórz, Skierniewice, Kamieńsk, Grójec, Sulejów, okolice powyższych miast i inne miasta województwa łódzkiego. Nasze usługi wykonujemy również w innych częściach kraju.


Przepisy prawne dotyczące systemu HACCP:

Unia Europejska nakazała krajom członkowskim wprowadzanie systemu HACCP w 1993 r. w dyrektywie poziomej z dn. 7 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych (OJ L 175, 19.07.93). Nakaz opracowywania i wdrażania systemu HACCP jest ponadto zawarty w wielu dyrektywach pionowych dotyczących różnych grup produktów spożywczych. Konieczność uwzględniania systemu HACCP w nowelizowanych aktach prawnych UE dotyczących żywności oraz jego wdrażania podczas produkcji żywności podkreśla się także w Zielonej Księdze i Białej Księdze.

Obowiązek wprowadzenia systemu HACCP w Polsce wynika z ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dn. 11 maja 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 63, poz.1408). W noweli tego aktu – w ustawie z dn. 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz. U. 2002, Nr 135, poz.1145) nakazano wprowadzenie systemu HACCP wszystkim średnim i dużym firmom z dn. 1 stycznia 2004 r.

W kolejnej nowelizacji ww. ustawy (Dz. U. 2003, Nr 208, poz. 2020) z dnia 30 października 2003 r. objęto obowiązkiem wdrożenia systemu HACCP także małe firmy. System HACCP musi być wdrożony także w obrocie towarowym, a więc obejmuje swym zasięgiem hurtownie i sklepy spożywcze.

W rozporządzeniu tym termin rozpoczęcia wprowadzania systemu HACCP określono na dzień 1 maja 2004 r. Należy już wykazać, że w firmie podjęto działania zmierzające do wdrożenia systemu HACCP.

Komentowanie jest wyłączone